Про нас

 
Благодійна організація «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПЕТИЦІЯ УКРАЇНИ»  – це неприбуткова, неурядова, міжнародна добровільна благодійна організація, яка співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян України, а також із міжнародними організаціями, установами і органами іноземних держав. Діяльність Фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки
 
Мета нашої діяльності – надання благодійної допомоги фізичним особам, територальним громадам, неприбутковим організаціям, юридичним особам приватного права у визначених Статутом сферах, а також сприяння розвитку і підтримки цих сфер в суспільних інтересах.
 
Наші стратегічні цілі:
сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих, міжнародних та інших програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
надання допомоги, у тому числі у працевлаштуванні, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна реабілітація, соціальні послуги і подолання бідності дітей-сиріт, безробітних, інвалідів, інших осіб з обмеженими можливостями, громадян, які постраждали внаслідок соціальних і військових конфліктів, стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті нещасних випадків, а також жертв репресій, біженців, вимушених переселенців та інших осіб, що потребують піклування або опинилися в складних життєвих обставинах;
прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва, а саме, але не обмежуючись цим: благодійних їдалень, пунктів безкоштовної медичної допомоги, дошкільних та інших соціальних закладів;
здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами , одинокими, людьми похилого віку;
отримання, транспортування власними чи орендованими транспортними засобами та розподіл гуманітарної допомоги;
сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, всебічне сприяння освітньому, культурному та духовному розвитку дітей в Україні;
створення умов для доступності до всіх форм освіти талановитої творчої молоді як в Україні, так і за кордоном;
сприяння у розвитку культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, реалізація програм національно-культурного розвитку, забезпечення доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості та здійснення культурно-просвітницької роботи;
сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя;
залучення та інвестування коштів у пошук та підготовку нових громадських лідерів, підприємців, які розпочинають суттєві інноваційні проекти;
сприяння розвитку територальних громад;
сприяння підвищенню рівня моралі та духовності в Україні
розвиток міжнародної співпраці України;
стимулювання економічного росту і розвитку економіки України, її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
сприяння здійсненню національних, державних, громадських, регіональних, місцевих, міжнародних та нших програм, спрямованих на поліпшення соціальноекономічного становища в Україні;
сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану;
запобігання природним, техногенним і екологічним катастрофам, збройним конфліктам та т.і.;
участь в організації конференцій, семінарів, зустрічей, конкурсів і т.і. з питань, що становлять коло інтересів Фонду;
участь в організації та фінансуванні конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, конкурсів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних з метою діяльності та  статутними завданнями Фонду;
здійснення необхідної господарської та іншої комерційної діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством;
популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та пропагування ідей, статутних цілей та символіки;
надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;
надання методичної, інформаційної, організаційної та фінансової підтримки фізичним особам, неприбутковим організаціям, іншим юридичним особам, що беруть участь у програмаї і проектах, пов’язаних з діяльністю Фонду;
сприяння здійсненню меценатської діяльності;
участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Фонду;
встановлення і розвиток міжнародних гуманітарних зв’язків як самостійно так і в співпраці з іншими благодійними та громадськими організаціями.
 
Форми та методи нашої роботи:
одноразова благодійна грошова, матеріальна чи інша допомога;
систематична благодійна грошова, матеріальна чи інша допомога;
фінансування цільових благодійних програм згідно із статутними завданнями Фонду;
благодійна допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність, у тому числі меценатську та спонсорську підтримку;
надання дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
дарування або надання дозволів на безоплатне (цільове) використання об’єктів власності Фонду.
надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності.   
 
Для реалізації своєї мети та завдань Фонд:
розробляє та реалізує власні благодійні програми та залучає для їх реалізації спеціалістів;
укладає договори;
утворює тимчасові колективи;
залучає кошти організацій та приватних осіб;
здійснює видавничу діяльність в установленому законодавством України порядку;
поширює агітаційні матеріали;
поширює інформаційні матеріали, продукцію з власною символікою з метою популяризації своїх програм.